Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2011

"Αναξιοποίητα" ευρωπαϊκά κονδύλια.

    

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                     ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                                        ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
                                                                                                                                 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. – Π)     Κέρκυρα 12 Ιουλίου 2005
     Αρ. Πρωτ.: 9095

Γ΄ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ( 2000-2006)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 4.14 «Ολοκληρωμένες δράσεις αγροτικής ανάπτυξης ΕΓΤΠΕ » του Π.Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2000-2006"- δράση : «Κίνητρα για τουριστικές και χειροτεχνικές δραστηριότητες».

Το Μέτρο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Προσανατολισμού και Εγγυήσεων -Τμήμα Προσανατολισμού (Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Μέτρου (Δημόσια και Ιδιωτική Δαπάνη) ανέρχεται σε 1.480.000,00 ΕΥΡΩ, εκ των οποίων τα 1.117.500,00 ΕΥΡΩ είναι η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων Τμήμα Προσανατολισμού.

ΔΡΑΣΕΙΣ :     -  ΕΠΕΚΤΑΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΔΗΜΙΟΥΓΙΑ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ         ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
                           ( ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΞΕΝΩΝΕΣ)
-    ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ,ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
-    ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά την περιοχή που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα  Σωκρακίου, Σγουράδων, Ζυγού ( Δ.Φαιάκων ) ,Λαυκίου, Πετάλειας ( Δ.Θιναλίων ) και τμήματα των Δ.Δ.Σπαρτύλα,  (Δ.Φαιάκων),  Νυμφών,  Κληματιάς,  Επίσκεψης,  Λουτσών, Περίθειας ( Δ.Θιναλίων) Κασσιώπης, Νησακίου και Σινιών ( Δ.Κασσωπαίων) , όπως αναλυτικά καθορίζεται και οριοθετείται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων που αφορά το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του  Ορεινού Ογκου του Παντοκράτορα Κέρκυρας.
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν ως φορείς:
  • Φυσικά Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του γεωργού, όπως αυτή ορίζεται στην ΚΥΑ 532/2003 για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.
  • Νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (επιχειρήσεις, αγροτικοί συνεταιρισμοί, συλλογικοί φορείς,  κ.ο.κ).
Το ποσοστό ενίσχυσης για τις ιδιωτικές επενδύσεις για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι 60%. Το συνολικό επιλέξιμο κόστος του επενδυτικού σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει τα 440.000 Ευρώ.

Η αναλυτική περιγραφή του Μέτρου, οι επιλέξιμες δαπάνες, τα δικαιολογητικά, η διαδικασία υποβολής αυτών, η αξιολόγηση των προτάσεων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι υποχρεώσεις των επενδυτών αναφέρονται στην αριθμ. 505/19-11-2002 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Γεωργίας όπως αυτή ισχύει, καθώς και στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου. Οι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση επενδύσεις καθώς και οι επιλέξιμες δαπάνες αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Εφαρμογής του Μέτρου.

Οι φάκελοι υποψηφιότητας, που περιλαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία, ο Οδηγός Εφαρμογής , η ΚΥΑ 505/2002, η ΚΥΑ 471/2002, το  Επιχειρησιακό Σχέδιο του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων που αφορά το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του  Ορεινού Όγκου του Παντοκράτορα Κέρκυρας καθώς και το Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Νομού Κέρκυρας είναι διαθέσιμα μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευση της παρούσης για κάθε ενδιαφερόμενο:

·         Στη Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων ( Εθν. Παλαιοκαστρίτσας – Αλυκές Ποταμού 49100 Κέρκυρα , τηλ 26610 86559, 86628)
·         Στη Δομή Στήριξης  ΟΠΑΑΧ Ιονίων Νήσων, τόσο στη τόσο στην Κεντρική Μονάδα  (ΑΝ.ΕΤ.Κ.Ι.,  Λεωφ.Γ.Βεργωτή 45, 28100 Αργοστόλι,  τηλ.2671 0 22062 ) όσο και στην Αντέννα της στην  Κέρκυρα ( ΑΓΡΟΚ ΑΕ , Μαντζάρου 13 , 49100 Κέρκυρα, τηλ : 2661 0 81310) 
·         Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων  www.ionianislands.gr
·         Στην ιστοσελίδα του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων www.pepionia.gr

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη Δομή Στήριξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων στην Αντέννα Νομού Κέρκυρας  ΑΓΡΟΚ ΑΕ , Μαντζάρου 13 , 49100 Κέρκυρα, τηλ : 2661 0 81310 , e-mail: agrok2@otenet.gr
Αιτήσεις που υποβάλλονται σε άλλους φορείς εκτός των οριζομένων θεωρούνται ως μηδέποτε υποβληθείσες.

Προθεσμία υποβολής : Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται 30-9-2005  και ώρα 14.00


                 Ο Γενικός  Γραμματέας
                                                                              Περιφέρειας Ιονίων Νήσων         Σωτήριος Θ. Βόσδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου